அரசியலில் உள்ளவனின் அறம் என்பது என்ன? தனிமனிதனாக அவன் செய்யக்கூடியது என்ன, தனிமனித தர்மம் என்பது அரசியலில் வந்த உடன் மாறக்கூடுமா? தனிமனித அறமும் அரசியல் தர்மமும் முரண்படும் போது ஒருவன் என்ன செய்யக்கூடும்?

பல கேள்விகள்.

ரெங்கசுப்ரமணி பின் தொடரும் நிழலின் குரல் பற்றி

பின் தொடரும் நிழலின் குரல் அனைத்து விவாதங்களும்