ஓர் இந்து சமூகம்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அண்ணாவுக்கு,

இந்தியரல்லாத பண்டைய இந்துச்சமூகங்களுள் இன்றும் உயிர்ப்புடன் வாழும்
இரண்டு சமூகங்களுள் ஒன்றான பாலமொன் சாம் சமூகத்தைப் பற்றிய கட்டுரை.

***THE CHAM HINDUS OF VIETNAM ARE one of only two surviving non-Indic
indigenous Hindu peoples in the world with a culture dating back
thousands of years

***Hinduism continues to thrive in India, yet today it is only among
the Balinese and Cham Balamon people that this once global expression
of Hinduism survives unbroken.

***S. Swaminathan, author of a blog called Ancient Sanskrit
Inscriptions in Strange Places, wrote, “The first Cham king that
history knows is Sri Maran, identified as a Tamil ruler. The fact that
a Pandyan king ruled Vietnam was missed by many historians. Translated
into Tamil it is Thiru Maran. Several Pandyan kings by these names are
spoken of in inscriptions and Tamil sangam literature. The oldest
Sanksrit inscription discovered in Vietnam mentions the name of Sri
Maran. The inscription is known as the Vo-Canch inscription.”

***The Cham script is a descendent of the South Indian Brahmic Grantha
script. Many Hindu stone temples of the Champa include both Sanskrit
and Chamic stone carvings.

***Who is your favorite God and why? For our forefathers and ourselves
it is Siva, the true holy sage, the destroyer of untruths who
enlightens all followers.

http://www.hinduismtoday.com/modules/smartsection/item.php?itemid=5491

சிவேந்திரன்

முந்தைய கட்டுரைநீலம் அட்டைகள்
அடுத்த கட்டுரைமரபும் மறு ஆக்கமும்