ஆங்கிலச்சொற்களுக்குரிய தமிழ் சொற்கள் அறிய

http://www.geocities.com/tamildictionary/