படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்சியின் 100 வது வாரம் நேர்காணல்