ராமா,ஒவியக்கண்காட்சி

உலகின் நிறங்கள்

உள்ளடுக்குகளாக விரியும் தகர்க்கபப்ட்ட மனங்களின் பிம்பங்கள்

ராமா அவர்களின் ஒவியக் கண்காட்சி.

8-10-2009 வியாக்கிழமை  முதல் 10-1-02009 சனி வரை

நேரம் காலை 10 முதல் மாலை 7  வரை

இடம் : அலயான்ஸ் பிரான்சைஸ் டி பெங்களூர்

No. 108, திம்மையா சாலை , வசந்த்நகர் பெங்களூர்  – 560052.
தொலைபேசி +91 9845137120 / (00 91 80) 41231340 / 41231344

ராமலட்சுமண்
பெங்களூர்

முந்தைய கட்டுரைஸ்டாலினியம், அழியாத எச்சரிக்கை.
அடுத்த கட்டுரைவிக்கி,விவாதங்கள்