காந்தியம் என்பது என்ன?

காந்தியம் என்பது காந்தி சொன்னவையும் செய்தவையும் மட்டும் அல்ல. காந்தியில் தொடங்கி சென்ற நூறாண்டுகளில் உலகமெங்கும் உருவான நவீன அரசியல், பொருளியல், சூழலியல் சிந்தனைகளையும் ஒருங்கிணைத்தே காந்திய சிந்தனையை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.