தமிழ் பிழைதிருத்தி

நான் பார்த்த வரை நல்லபடியாகவே பிழை திருத்துகிறது

http://tech.neechalkaran.com/p/tamil-grammar.html

அன்புடன்
பூபதி