வாழ்தமிழ்!

எனக்கு வந்த மின்னஞ்சல் இது….என்ன ஏது என்றே புரியவில்லை. எங்காவது எவராவது தமிழை அழிக்கக் கிழிக்க முயற்சி செய்கிறார்களா என்ன?

ஜெ

Vetri Chezhian <[email protected]>
7:02 am (1 day ago)

to me

Translate message
Turn off for: Tamil

[1] தமிலரின் தேசியக் கொடி (National Flag of Tamilar)

http://gvetrichezhian.tumblr.com/

[2] வரிவடிவமும் ஒலிவடிவமும் (Line Format & Sound Format)

http://gvetrichezhian01.tumblr.com/

[3] கனினி அகரமுதலி (computer dictionary)

http://gvetrichezhian02.tumblr.com/

[4] கூ+தமிலு (G+TAMILU)

http://gvetrichezhian03.tumblr.com/

[5] சொல்லாக்கம் (Word Formation)

http://ulikininpin04.tumblr.com/

[6] இலக்கியக் காட்சி (Literary Scene)

http://ulikininpin05.tumblr.com/

[7] கூ+தமிலு பாகம்:2 (G+TAMILU Part:2)

http://ulikininpin06.tumblr.com/

[8] கூ+தமிலு பாகம்:3 (G+TAMILU Part:3)

http://ulikininpin07.tumblr.com/

முந்தைய கட்டுரைஇந்தியாவை வாசித்துப்பாருங்கள்
அடுத்த கட்டுரைகடிதங்கள்