அமெரிக்க பயணம், புதியநிரல்

என் அமெரிக்க பயணதில் சில மாற்றங்க:ள். நாளை- ஆகஸ்ட் 4, ௨009- அன்று மியாமியில் இருந்து கிளம்பி கலிஃபோர்னியா செல்கிறேன். அங்கிருந்து மேலும் சில ஊர்களுக்குச் செல்லவிருக்கிறேன். அந்த விபரங்கள் கீழே

Place               Date                                   Time                                Contact Person’s Email
———————————————————————————————————————————————————————

Miami, Florida                      Aug 1st                                                                  Cyril Alex      [email protected]

Los Angeles                         Aug 6th                                                                Los Angeles Ram [email protected]

St.Paul, Minneapols             Aug 21st                                                                 Venugopal    [email protected]

Chicago, Illinois                    Aug 22nd                                                               Chandrasekar  [email protected]>

Bloomington, Illinoise            Aug 23rd                                                                Kalaimani       [email protected]

Detroit, Michigan                  Aug 24th                                                                Arul Prasad    [email protected]

Houston, Texas                    Sep 3rd                                                                  Shanmugam   [email protected]

Sacramento, CA                   Aug 16th                                                                Sundar          [email protected]

Fremont, CA                        Aug 30th                                                                 Rajan           [email protected] 5108252971
(Readers Meet at Indian Harvest, 4181 Cushing Pkwy, Fremont, CA  3 PM – 7 PM)

Bay Area ,CA                         Sep 5th                                                                Rajan           [email protected] 5108252971
(Speech by Jeyamohan at Milpitas Library Hall,Milpitas 2 – 5 PM )

Please contact the organizers to know the exact date, time and venue of the meetings

முந்தைய கட்டுரைபண்பாட்டின் பலமுகங்கள்
அடுத்த கட்டுரைகிளிசொன்ன கதை:மேலும் கடிதங்கள்