காற்றுக்குவேலி இல்லை

நண்பர் சார்ல்ஸ் டூரிங் டாக்கீஸ் என்ற பேரில் சினிமா பற்றி எழுதிவரும் கட்டுரைத்தொடர் சமீபத்தில் நான் வாசித்த முக்கியமான கட்டுரை. சினிமாவை அறிந்து எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள்.சினிமாபற்றி வெறுமே குத்துமதிப்பான கருத்துக்களையும் மொண்ணையான விமர்சனங்களையும் வாசித்துச் சலித்துப்போன வாசகர்களுக்கு ஒர் ஆறுதலாக அமையக்கூடியவை

சார்ல்ஸின் கட்டுரை

முந்தைய கட்டுரைஸௌரத்தின் மிச்சங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஅஞ்ஞாடி ஒரு கடிதம்