கோணம் அரசு பொறியியல் கல்லூரி நிகழ்ச்சி-படங்கள்

சென்ற 26-2-2013 அன்று நாகர்கோயில் கோணம் அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் உரையாற்றினேன்.

உரையின் படங்கள்