என் பேட்டி

நண்பர் ராம்குமார் எடுத்த என்னுடைய நீண்ட பேட்டியின் முதல் ஆறுபகுதிகள்

part 1 http://www.youtube.com/watch?v=M_2bvFFXY7U

part 2 http://www.youtube.com/watch?v=2iQ_3keDhnE

part 3 http://www.youtube.com/watch?v=MIWNRoE-Klk

part 4 http://youtu.be/nU5krOHnDrY

part 5 http://youtu.be/mJaJoTnAKxs

part 6 http://youtu.be/FwCzvKhtS8E

முந்தைய கட்டுரைகாதலர் தினம்
அடுத்த கட்டுரைஇணைவைத்தல்