புத்தம் சரணம்

காற்றில் மிதந்து வருகின்ற புத்தரின் கருணை

மனதை நிறைக்கட்டும் அமைதி நிலவட்டும் J

http://www.youtube.com/watch?v=6ZThJEzdzqo&feature=fvwrel

http://www.youtube.com/watch?v=S5JAVk3Qwi8&feature=related

ஜெயராமன் நாராயணசாமி

முந்தைய கட்டுரைமொழி
அடுத்த கட்டுரைஒழிமுறி-கடிதங்கள்