மிருகங்களைப்பற்றி…

ஆம்னிபஸ் என்ற புத்தகங்களுக்கான இணையதளத்தில் வனவிலங்கு வாரத்தை ஒட்டி மிருகங்களைப்பற்றிய சில முக்கியமான நூல்கள் மீதான மதிப்புரைகள் வெளிவந்துள்ளன. கட்டுரைகள் பெரும்பாலும் சுருக்கமானவை. ஆயினும் நூல்களைப்பற்றிய ஒரு மனச்சித்திரத்தை உருவாக்க அவை உதவுகின்றன

குமாயூன்புலிகள்

பறவை உலகம் சலீம் அலி

யானைக்கூட்டம்


அனிமல்ஸ் இன் வார்


வேடந்தாங்கல்

முந்தைய கட்டுரைஏழாம் உலகம்-கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைமுதுமையும் அலோபதியும்