குறும்படங்கள் பற்றி…

கனடா குறும்பட விழாவில் குறும்படங்களைப்பற்றி நான் பேசியதன் ஒளிவடிவம்