மஹாகவி

வாழும் தமிழ் புத்தகக் கண்காட்சியும் விற்பனையும்
காலை 10:00 – மாலை 6:00
மஹாகவியின் ஆறு காவியங்கள்
புத்தக வெளியீடு

மாலை 3:00 – மாலை 6:00

போராசிரியர் எம். ஏ. நுஃமான்
போராசிரியர் சி. மௌனகுரு
போராசிரியர் சித்திரலேகா மௌனகுரு

June 06, 2009

Scarborough Civic Centre

For more info: [email protected]

முந்தைய கட்டுரைபுல்வெளிதேசம்,கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைதேர்தல் முடிவுகள்