ஆயிரம் கால் மண்டபம்

‘அன்றாட யதார்த்தம் என்பது செறிவற்றது, உள்ளார்ந்த ஒருமை இல்லாதது, ஆகவே அர்த்தம் அற்றது. இலக்கியப்படைப்பு அந்த யதார்த்தத்தை செறிவுபடுத்துகிறது’. எனும் ஜெமோவின் கருத்தில் முரண்படுகிறேன்.

செ.சரவணக்குமாரின் கட்டுரை

முந்தைய கட்டுரைமுழுமை, சமூகம், ஐரோப்பா
அடுத்த கட்டுரைவாழும் கரிசல் – லட்சுமணப்பெருமாளின் புனைவுலகம்