ஏழாம் உலகம் இன்று

அன்புள்ள ஜெ,

ஏழாம் உலகத்தை ஓசூர் நகரில் நேரில் கண்ட அனுபவம்

தங்கமணி
மொரப்பூர்