துபாய் நிகழ்ச்சி நிரல்

அமீரகத் தமிழ் மன்றம் இலக்கியக் கூடல்

எழுத்தாளர் நாஞ்சில்நாடன்

எழுத்தாளர் ஜெயமோகன்

இடம் ஷிவ் ஸ்டார் பவன் உணவகம் , கராமா, துபாய்

நாள் 12- 04-2012 வியாழக்கிழமை

நேரம் மாலை 730 மணி