ஏழாம் உலகம் – விமர்சனம்

இதில் வரும் போத்திவேலுப் பண்டாரத்தைப் பார்த்துக் கோவப்பட முடியுமா? உடலின் குறைகளுக்கேற்றவாறு விலை பேசி மனிதர்களை விற்று, வாங்கி தொழில் நடத்தி வருமானம் பார்க்கும் அவனுக்கும் மூளையின் நிறை/குறைகளுக்கேற்ப எண்களில் மதிப்பிடப்படும் மார்க் ஷீட்டினடிப்படையில்/ அனுபவத்தின் அடிப்படையில் வேலை தரும்/பெறும் நமக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறதா என்ன?

ஷங்கர் விமர்சனம்