ஏழாம் உலகம்- விமர்சனம்

இதன் dark nature-ஐ நினைத்து பயந்து போய் படிக்காமல் விட்டு விடாதீர்கள். இதைப் படித்தபிறகு உங்களுக்கு உங்களைச் சுற்றியுள்ள அந்த ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தைப் பார்க்கும் பார்வை மாறலாம். அல்லது நாம் ஓரளவுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று தோன்றலாம். ஆனால் உங்களுக்குள் ஒரு மாற்றம் நிச்சயம்.


மகேஸ்வரனின் விமர்சனம்