ஏழாம் உலகம்- விமர்சனம்

இதன் dark nature-ஐ நினைத்து பயந்து போய் படிக்காமல் விட்டு விடாதீர்கள். இதைப் படித்தபிறகு உங்களுக்கு உங்களைச் சுற்றியுள்ள அந்த ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தைப் பார்க்கும் பார்வை மாறலாம். அல்லது நாம் ஓரளவுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று தோன்றலாம். ஆனால் உங்களுக்குள் ஒரு மாற்றம் நிச்சயம்.


மகேஸ்வரனின் விமர்சனம்

முந்தைய கட்டுரையானைடாக்டர்-குழந்தைகளின் படங்கள்
அடுத்த கட்டுரைபூவிடைப்படுதல்-1