யானைடாக்டர்-ஓர் உரை

சார்

வணக்கம்.மிக முக்கியமான உங்களின் இந்த கதை எல்லோரையும் சென்றடைய வேண்டும்.

இது எனது சிறிய பங்கு.உங்கள் பதிலை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன்.
அன்புடன்
ராஜா சந்திரசேகர்
யானை டாக்டர்