பால் சொம்பு பூஜை

பால்செம்பு பூஜை திருநங்கையர் செய்துகொள்ளும் வயதடைவு விழா. விரைத்தறிப்பு செய்துகொண்டபின்னர் இச்சடங்கு செய்யப்படுகிறது.

பால் சொம்பு பூஜை

பால் சொம்பு பூஜை
பால் சொம்பு பூஜை – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைவல்லினம் மார்ச்
அடுத்த கட்டுரைஇன்னொருவர்