தமிழுக்கு ஔவையென்றும் பெயர்

நெல்லை புத்தகத் திருவிழா – 2024 ‘தமிழுக்கு ஔவையென்றும் பெயர்’ என்ற தலைப்பில் அகரமுதல்வன் உரை. செறிவான நல்ல உரை. அகரனின் குரலும் அழுத்தமானது.