ஷாநவாஸ்

தமிழர்கள் வாழும் அயல்நிலம் ஒன்றின் உணவுச்சுவை பற்றி தனிக்கவனம் எடுத்து எழுதப்பட்ட நூல்கள் எவையும் ஷாநவாஸுக்கு முன் தமிழில் எழுதப்பட்டதில்லை. அவ்வகையில் அவர் தமிழில் ஒரு புதிய எழுத்துவகையை தொடங்கிவைத்த முன்னோடி

ஷாநவாஸ்

ஷாநவாஸ்
ஷாநவாஸ் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஆல்பா மேல் – கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைசுற்றம்