சரவணன் சந்திரன்

‘எழுத்துக்களில் சமகாலத்தைப் பதிவு செய்வதின் வழியாக சமகாலத்தில் அழுத்தமாக கால்களை ஊன்றி நின்று கடந்தகாலத்தையும், பழமையின் வேர்களையும் தொட விரும்புகிறேன்’ என்று சரவணன் சந்திரன் தனது எழுத்து முறை பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார்.

சரவணன் சந்திரன்

சரவணன் சந்திரன்
சரவணன் சந்திரன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைபோதை வரலாறு, கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஎஞ்சும் அருமணிகள்