கா அப்பாசாமி ஐயர்

சிற்றிலக்கியக் கவிஞர்களில் ஒருவர். புராணம் எனும் சிற்றிலக்கிய வகைமைகளில் நகுலகிரிப் புராணம் எழுதியுள்ளார். கந்தபுராணம், திருவாதவூரடிகள் புராணம், திருச்செந்தூர் புராணம் ஆகியவற்றுக்கு பொருள் சொல்வதில் வல்லவர். முக்கியமான ஏடுகளைப் பிரதி எடுத்தல், வெள்ளேடு தயாரித்தல் என பெரும்பாலான நேரங்களை செலவு செய்தவர்.

கா அப்பாசாமி ஐயர்

கா அப்பாசாமி ஐயர்
கா அப்பாசாமி ஐயர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைவிழாவிலே…கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைபாமரரை எதிர்கொள்வது…