கருத்தியல்கள், அதிகாரங்கள், அரசியல்- ஓர் உரையாடல்

கருத்தியல்கள் மானுடனின் பார்வையில், வரலாற்றில் செலுத்தும் செல்வாக்கு குறித்த நாவல் பின் தொடரும் நிழலின் குரல். மார்க்ஸியம் என்னும் கருத்தியல், அதை ஒட்டி உருவான சோவியத் ருஷ்யா என்னும் மாபெரும் அழிவுப்பரிசோதனை பற்றியது.  அந்நாவல் குறித்த ஓர் உரையாடல்.

பின்தொடரும் நிழலின் குரல் வாங்க

பின் தொடரும் நிழலின் குரல் மின்னூல் வாங்க

முந்தைய கட்டுரைஎலிவளையின் தொழில்நுட்பம்
அடுத்த கட்டுரைஆ.கார்மேகக் கோனார்