ஆலயக்கலை வகுப்பு- அறிவிப்பு

வரும் நவம்பர் இறுதியில் நிகழும் ஆலயக்கலை வகுப்புக்கான இடங்கள் நிறைவுற்றன. ஆகவே அறிவிப்பு நீக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த நிகழ்வு ஜனவரி மாதம் நிகழும்

 

முந்தைய கட்டுரைஷில்லாங் இலக்கிய விழாவுக்கு…
அடுத்த கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விருந்தினர், கடிதம்