கலைச்செல்வி

’கலைச்செல்வி சஞ்சிகை  இலங்கைத் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்குப் பங்களித்த முக்கியமானதொரு சிற்றிதழ். இலக்கியத்தின் பல்வேறு முகாம்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் களமாக விளங்கியதோர் இதழ் கலைச்செல்வி’ என்று ஆய்வாளர் வ.ந.கிரிதரன் குறிப்பிடுகிறார்.

கலைச்செல்வி

கலைச்செல்வி
கலைச்செல்வி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைதியாகம், காதல், இசை
அடுத்த கட்டுரைவரும் நாளை