திருச்சி பாரதன்.

சிறார் இலக்கிய வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்கு வகித்தவர் திருச்சி பாரதன். இவரது இசைப் பாடல்களும், நாடகங்களும் சிறார் இலகியத்துக்கு வளம் சேர்த்தன. அழ. வள்ளியப்பா, பூவண்ணன், பூதலூர் முத்து போன்ற சிறார் இலக்கியப் படைப்பாளிகளின் வரிசையில் இடம் பெறத் தக்கவராக மதிப்பிடப்படுகிறார் திருச்சி பாரதன்.

திருச்சி பாரதன்

திருச்சி பாரதன்
திருச்சி பாரதன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரையுவன், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைமனிதவலை