நாகராஜா கோவில்

பல காலகட்டங்களும் வரலாற்று அடுக்குகளும் கொண்ட கோயில்கள் எப்போதுமே விந்தையானவை. சொல்லி முடியாதவை. அப்படிப்பட்ட ‘மர்மக் கோயில்களில்’ ஒன்று நாகர்கோயில் நாகராஜா கோயில்.

நாகராஜா கோவில்

நாகராஜா கோவில்
நாகராஜா கோவில் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைவிடைபெற்ற வாசகி- கடலூர் சீனு
அடுத்த கட்டுரைசெம்பருவம்