கோ.முனியாண்டி

கோ. முனியாண்டியின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு சிறுகதை துறையில் நிகழ்ந்துள்ளதாகவும் மேலும் அவர் ஓர் இயக்கவாதியாக மலேசியாவில் புதுக்கவிதை வளர்ச்சிக்குப் பங்காற்றியுள்ளார் என்றும் எழுத்தாளர் ம. நவீன் குறிப்பிடுகிறார்.

கோ.முனியாண்டி

கோ.முனியாண்டி
கோ.முனியாண்டி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைபோரில் வாழ்தல் – சக்திவேல்
அடுத்த கட்டுரைஆலயங்களில்…