கா.அப்துல் கபூர்

அப்துல்கபூர் கல்வியாளர், சிறுவர் இலக்கியவாதி, இஸ்லாமிய மதச்சொற்பொழிவாளர், இஸ்லாமியப் பண்பாட்டு வரலாற்றை எழுதியவர் என்னும் நிலைகளில் குறிப்பிடத்தக்கவர்

கா.அப்துல் கபூர்

கா.அப்துல் கபூர்
கா.அப்துல் கபூர் – தமிழ் விக்கி

முந்தைய கட்டுரையோகமும் கொண்டாட்டமும் – கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைகாந்தியின் கால்கள்