அமெரிக்க உரை, அறிவிப்பு

அமெரிக்காவில் ஓர் உரை

அமெரிக்காவில் நிகழவிருக்கும் உரையின் அரங்கு நிறைந்துவிட்டது. மேலும் பங்கேற்பாளர்களை அனுமதிக்கவியலாது. தொடர்புகொண்டவர்களுக்கு நன்றி

முந்தைய கட்டுரைStories of The True இறுதிப்பட்டியலில்…
அடுத்த கட்டுரைபூன் முகாம், கடிதம்