க.இராமசாமி

க. இராமசாமி செம்மொழித் தமிழ் உயராய்வு மையத்தை உருவாக்கவும் அதை நிலைநிறுத்தும் பணிகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க பங்காற்றினார்.தமிழ்மொழிக்கு செம்மொழி ஏற்பு கிடைப்பதற்கான அடிப்படைப் பணிகளையும் முன்னெடுத்தார்.

க.இராமசாமி

க.இராமசாமி
க.இராமசாமி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகுமரி, கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஎன் உணவு