கொல்லிப்பாவை

சங்க இலக்கியத்தில் பேசப்படும் ஒரு தொன்மம் கொல்லிப்பாவை (தொன்மம்) .கொல்லிமலையில் கோயில்கொண்டிருக்கும் தெய்வம் எனப்படுகிறது. இதழின் பெயர் அதில் இருந்து எடுத்தாளப்பட்டது.இதழுக்கு இந்தப் பெயரைத் தேர்ந்து சொன்னவர் அப்போது ராஜமார்த்தாண்டனுடன் இருந்த பிரமிள் என்று ராஜமார்த்தாண்டன் குறிப்பிட்டார்.

கொல்லிப்பாவை

கொல்லிப்பாவை
கொல்லிப்பாவை – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைபெண்கள் யோக முகாம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைபூன் முகாம்