பரணி (அமீரகத் தமிழ்க்கலை இலக்கிய விழா)

யாதொரு ஒன்றின் மிளிர்ச்சியும், வளர்ச்சியும் நாம் அதனை கொண்டாடும் விதத்தில் தான் உள்ளது …! அதன் அடிப்படையில் நம் அடையாளம்,கலாச்சார காரணி, அண்டமெங்கும் எட்டுத் திக்கும் பரவி கிடக்கும் எம் தமிழர்களின் இணைப்புப் பாலம்  மொழிகளிலே தலைச்சனாம் எம் தமிழ் மொழியைக் கொண்டாடிட..

பரணி (அமீரகத் தமிழ்க்கலை இலக்கிய விழா)

24th Sep : 4 pm to 9 pm @ The Bristol Deira, Dubai .
To Reg : 055 842 2977 /050 314 1364

Join watsapp link :

https://chat.whatsapp.com/C0Edtp0yuQXHQn77cXBlxC

தமிழர் என மார் தட்டிக் கொள்ளும் யாவரும் கொண்டாடிட ஒரு விழா ! ! முக்கியமாக உங்கள் வீட்டு இளம் தலைமுறையினரை அழைத்து வரவும்! வெற்று கேளிக்கைகளின் பிடியில் சில நிமிட கூச்சல்கள் இல்லை விழாக்களும் , வாழ்க்கையும் !..

நூலறிவும் நுண்ணறிவும் கொடுக்கும் வாழ்கைக் கலை மதிப்பில்லாதது!! .
அனைவரும் வந்து பங்கு பெறவும் பயன்பெறவும்…

Sanyo Daphne

முந்தைய கட்டுரை’காபி’யம்
அடுத்த கட்டுரைஒரு பேரிலக்கியத்தின் தமிழாக்கம்