அயோத்திதாசர்- மதுரை பேருரை ஒலிவடிவம் – புகைப்படங்கள்

 

 

முழு உரை ஒலி வடிவில்:


[audio:http://www.solputhithu.net/wp-content/uploads/2011/J Speech – Ayothidasar – 30-Jul-Edited Part 1 of 9.mp3, http://www.solputhithu.net/wp-content/uploads/2011/J Speech – Ayothidasar – 30-Jul-Edited Part 2 of 9.mp3, http://www.solputhithu.net/wp-content/uploads/2011/J Speech – Ayothidasar – 30-Jul-Edited Part 3 of 9.mp3, http://www.solputhithu.net/wp-content/uploads/2011/J Speech – Ayothidasar – 30-Jul-Edited Part 4 of 9.mp3 , http://www.solputhithu.net/wp-content/uploads/2011/J Speech – Ayothidasar – 30-Jul-Edited Part 5 of 9.mp3 ,http://www.solputhithu.net/wp-content/uploads/2011/J Speech – Ayothidasar – 30-Jul-Edited Part 6 of 9.mp3 ,http://www.solputhithu.net/wp-content/uploads/2011/J Speech – Ayothidasar – 30-Jul-Edited Part 7 of 9.mp3 ,http://www.solputhithu.net/wp-content/uploads/2011/J Speech – Ayothidasar – 30-Jul-Edited Part 8 of 9.mp3 ,http://www.solputhithu.net/wp-content/uploads/2011/J Speech – Ayothidasar – 30-Jul-Edited Part 9 of 9.mp3]


முந்தைய கட்டுரைபின் தொடரும் நிழலின் குரல் பற்றி
அடுத்த கட்டுரைஒரு சிறுவனின் கடிதம்