சார்ல்ஸ் மீட்

மீட் 1820-ஆம் ஆண்டு தஞ்சாவூருக்குச்சென்றபோது அங்கு ஒர் அச்சகத்தைக் கண்டு அதை வாங்கி நாகர்கோவில் நகரில் திருவிதாங்கூரின் முதல் அச்சகத்தை நிறுவினார். அதிலிருந்து மிஷன் செய்திகளை அச்சிட்டு சுழற்சிக்கு விட்டார். அன்று திருவிதாங்கூரில் காகித உற்பத்தி இல்லை. ஆகவே காகிதம் பிரிட்டனில் இருந்து நன்கொடையாக கப்பலில் அனுப்பப்பட்டது. திருவிதாங்கூர் மிஷன் அச்சகம் என இது அழைக்கப்பட்டது.

சார்ல்ஸ் மீட்

சார்ல்ஸ் மீட்
சார்ல்ஸ் மீட் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகலைமாமணி முத்து சந்திரன், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைகடவுளும் ஆட்சியும்