மு.செல்லையா

மு.செல்லையா இலங்கையில் ஆலயப் பிரவேசம்  இயக்கத்தை எதிர்த்து ”சைவ சமய சமரச சங்கம்” ஆரம்பித்தார். அதன் செயலாளராகப் பொறுப்பேற்றார். பக்திக்கவிஞர்

– தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகுரு நித்யா ஆய்வரங்கு- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைகவிஞனும் ஞானியும்