இவை ஒரு நகரத்தின் கவிதைகள்-  அ.ராமசாமி

குமரகுருபரன் விருதுக்குத் தேர்வுசெய்யப்பெற்றுள்ள சதீஷ் நல்ல தேர்வு. இது நான் எழுதிய கட்டுரை
அ.ராமசாமி
முந்தைய கட்டுரைகாதலின் துளிகள் – கடிதம்
அடுத்த கட்டுரையோகம் இரண்டாம்நிலை, கடிதங்கள்