அய்க்கண்

இளமையில் அய்க்கண் எழுதிய பல கதைகளை நான் குமுதத்தில் வாசித்திருக்கிறேன்.அவருடைய விந்தையான பெயர் தவிர கதை ஏதும் நினைவில் எஞ்சவில்லை. அவர் காரைக்குடிக்காரர் என்று சுனில் கிருஷ்ணன் சொல்லித்தான் தெரிந்துகொண்டேன்

அய்க்கண் 

முந்தைய கட்டுரைபெண்கள், சட்டம் – கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைவைக்கமும் கேரளமும்