மரபும் சந்தமும் -உரை

மரபின்மைந்தன் முத்தையா உரை. மரபுக்கவிதையின் சந்தம் பற்றி. இளையதலைமுறையினரிடம் அறியப்படாத பல மரபுக்கவிஞர்களின் கவிதைகளைப் பற்றிப் பேசுகிறார்.


மரபின்மைந்தன் முத்தையா தமிழ்விக்கி

தத்தமில் கூடினார்கள்- மரபின்மைந்தன் முத்தையா

மரபின்மைந்தன் முத்தையா சந்திப்பு

பெருநதியில் எஞ்சியது

அன்னை சூடிய மாலை

முந்தைய கட்டுரைஅறம் ஆங்கில மொழியாக்கம் பற்றி – கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஅறிபுனைவின் இடர் – கடிதம்