ஜக்கி குருகுலத்தில் இருந்து கடிதம்

ஜக்கி,சூழியல்,கடிதம்

ஜக்கி, கடிதம் 

இந்த விவாதங்களுக்குப் பின் நண்பர் மரபின் மைந்தன் முத்தையா அழைத்திருந்தார் , இந்த விஷயத்தை ஜக்கி குருகுல நிர்வாகத்திற்கு எடுத்துப்போயிருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.

தற்போது குருகுலத்தின் சார்பாக ஆனந்த் அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள் .

Dear Sir,

Greetings from Project GreenHands !!

We came to know about the concern raised by few people about the banners put up during Isha programs. It is very true that in a few places especially in the last year, vinyl banners were used instead of cloth banners which has been our usual practice.

We had planned on using cloth banners and actually got several of them printed and ready for the function. However due to heavy rain,  the vegetable dye got washed off completely and the banners could not be erected. It was the same situation in all the districts. Advertising through banners is one of the primary ways in which we have been able to reach out to people who are interested in attending an event/program. So as a last resort, we had to go ahead with printing  vinyl banners which was a necessary evil.

 However,it may be a big relief for you to know that these banners are again being put to use in our regional nurseries and stocking point where saplings are grown. What happens is that after the seedlings are transplanted into covers, they are left to grow to about 1 feet in the cover itself so that they can be transported. We place these covers on plastic sheets and let them remain like this for 3 to 4 months until they are grow and are ready to be transported. If plastic sheets are not used, the saplings will develop roots that grow out of the cover and clutch on to the earth and start growing there.

So these banners are definitely not left to sink into the earth and cause damage to the environment. However, it is best for all of us to avoid plastic to the maximum possible extent and we affirm that we will resort to using bio degradable materials in the future.

We appreciate you for bringing this to our notice.

Best Regards,


Anand

ஜக்கி-கடிதங்கள் 

ஜக்கி

 

 

 

 

 

முந்தைய கட்டுரைவெறுப்பின் ஊற்றுமுகம்- இரு கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைகடிதங்கள்