அ.முத்துலிங்கம் பேட்டி

I will stop when I feel I have emptied myself!

அ.முத்துலிங்கம் சாரங்கா இதழுக்கு அளித்துள்ள பேட்டி.

There was another incident in Somalia. The employees were paid a child allowance each month up to a maximum of six children per person. This particular employee brought a bundle of cash and wanted to return it. His child died a few months back and he received the allowances for a dead child and did not want that money.

முந்தைய கட்டுரைரத்தசாட்சியின் வெற்றி
அடுத்த கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விழா 2022, கடிதங்கள்