மத்துறு தயிர், ரமீஸ் பிலாலி

உமறுப் புலவரின் கற்பனையில், அரிமா போல் வீரம் செறிந்தவரும் நபிகள் நாயகம் அவர்களின் தளபதியும் ஆன காலித் பின் வலீத் அவர்களுக்கு மத்து உவமை ஆகிறது; அவர்களை எதிர்த்து நின்ற அபுசுபியானின் படையினருக்குத் தயிர் உவமை ஆகிறது:

மத்துறு தயிர், ரமீஸ் பிலாலி


அறம் – வாங்க 

முந்தைய கட்டுரைகலைச்சொல், அவதூறு, கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைவீ.நடராஜன், சோழர் வரலாறு