ஈழத்துப் பூராடனார்

ஈழத்துப் பூராடனார் என்று கேட்டதுமே சங்ககாலக் கவிஞர் என வினாடிவினாவில் பதில் சொல்லிவிடுவோம். அவர் இலங்கையில் பிறந்து கனடாவில் வாழ்ந்து மறைந்தவர். இயற்பெயர் க.தா. செல்வராஜகோபால். அவர் உள்ளம் நிகழ்ந்தது இன்றைக்கு இருநூறு முந்நூறாண்டுகள் முந்தைய ஒரு மொழிவெளியில்

ஈழத்துப் பூராடனார் அல்லது க.தா.செல்வராஜகோபால்

க.தா.செல்வராசகோபால்
க.தா.செல்வராசகோபால் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைபனிநிலங்களில். கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைதமிழ்விரோதிகளின் பட்டியலில் ஓர் இடம்