மண்டிகர்

தமிழகத்தில் கலையையே தொழிலெனக் கொண்டு வாழும் இனக்குழுக்களில் மண்டிகர் முக்கியமானது. இன்னொரு சூழலில் என்றால் அற்புதமான மாயப்புனைகதைகள் நவீன இலக்கியத்தில் அவர்களைச் சார்ந்து உருவாகியிருக்கும். திரைப்படங்கள் உருவாகியிருக்கும். ‘வாழ்வின் அவலங்களை பதிவுசெய்யும் நாவல்’ என்னும்  ‘டெம்ப்ளேட்’ நம்மை கலைக்கு எதிராக செய்தியாளர்களாக நிலைகொள்ளச் செய்கிறது. அந்தவாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் புராணப் புனைவுக் கதைமாந்தர் நிகழ்கிறார்கள். அவர்கள் பாவைகள் . அப்பாவைகள் ஒளிபட்டு உயிர்கொள்கிறார்கள். நிழலாட்டம் ஒரு நிஜமென்றாகிறது. எத்தனை சாத்தியக்கூறுகள்!

மண்டிகர்

மண்டிகர்
மண்டிகர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகனவுகள் குவியும் களம்
அடுத்த கட்டுரைநன்றிகளும் வணக்கங்களும்