சித்தூர் சுப்ரமணிய பிள்ளை, சாதிமாற்றம்!

சித்தூர் சுப்ரமணிய பிள்ளையை இசையறிந்தோர் பலர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். இப்போதுகூட யூ.டியுபில் அவருடைய கச்சேரிகள் கிடைக்கின்றன. ஆனால் அவர் அறியப்படும் அச்சாதியைச் சேர்ந்தவரல்ல என்று தெரிந்திருக்காது. மதமாற்றம் போல சாதிமாற்றமும் செய்துகொண்டவர் அவர்

சித்தூர் சுப்ரமணிய பிள்ளை

சித்தூர் சுப்பிரமணிய பிள்ளை
சித்தூர் சுப்பிரமணிய பிள்ளை – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகீதைத் தருணம், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைகூந்தல்!